• Deklaracja dostępności

   Przedszkole nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
   z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 7.

   Data publikacji strony internetowej: maj 2014 r.
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
   • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Giez, p7@oswiata.tarnobrzeg.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 822 65 76 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

   Dostępność architektoniczna

   1. Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie lub podjazdem oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, z kontrolą dostępu
   2. Budynek jest dwupoziomowy  - na pięto prowadzą schody oraz winda osobowa
   3. Przy schodach wejściowych brak informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
   4. W odległości 15 m znajduje się parking  bez  wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
   5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Aplikacje mobilne

   Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej

   • Kontakty

    • Przedszkole nr 7, Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 4
    • p7@oswiata.tarnobrzeg.pl
    • p7@oswiata.tarnobrzeg.pl
    • 15 8226576
    • 39-400 Tarnobrzeg, ul. Zwierzyniecka 4
  • Galeria zdjęć

    brak danych